fbpx

dary a talenty

Záznamy z týdenní Masterclass.

Zde najdete stručný seznam všech darů, které máme společně s účastníky Masterclass za sebou.

Každý týden procházíme jednotlivým darem a postupně je doplňujeme.

Jako účastník Masterclass máte také možnost čerpat výhodný balíček 5+2 záznamy zdarma. Ušetříte tak 4.000kč.

ČLENSKÁ AKCE

Pokud chcete získat slevu -1.000kč, stačí se stát součástí komunity v našem členství. 

Nejenže tak máte možnost měsíc se vzdělávat a růst společně s námi, získávat odpovědi na vaše otázky a inspirovat se tématy šité vám na míru, ale zároveň máte příležitost čerpat slevy, jako je například tato, ale i jiné příležitosti k jiným službám, které nejsou pro kolektiv dostupné.

TVOŘENÍ

Lidé s tímto darem jsou tak tvořiví a kreativní, že jakékoli omezení, které jim vstoupí do cesty prostě zmizí. Ano, čtete dobře. Zmizí. Tato tvořivost si totiž s jakýmkoli omezením poradí naprosto hravě, s lehkostí.

Stín – Entropie
Dar – Svěžest
Siddhi – Krása

PŘIJETÍ

Tito lidé mají velkou vnímavost a skrze ni, získávají informace = vyšší vědění. Vyplácí se jim opřít o tyto základy vnímavosti, protože když vnímají to co k nim přichází, tak kterým směrem se vydat.

Stín – Vykolejení
Dar – Orientace
Siddhi – Jednota

ROZENÍ

Tito lidé mají velkou sílu vnést řád do chaosu a díky tomu přinést kolektivu změnu. Mají sílu překonávat obtíže a nebojí se změn, nekomfortu a transformace. Přináší do světa inovaci a dobře si uvědomují, že život je hra.

Stín – Chaos
Dar – Inovace
Siddhi – Nevinnost

ZRÁNÍ

Tito lidé májí v sobě potenciál věcem velmi dobře porozumět a tím správně a logicky formulovat odpovědi na otázky. Formulovat znamená propojovat ta správná slova.

Stín – Nesnášenlivost
Dar – Pochopení
Siddhi – Odpuštění

OČEKÁVÁNÍ

Lidé s tímto darem mají schopnost naladit se na přirozené rytmy a držet se jich (dodržovat je). Mají sílu čekat, která jim umožní držet ten stálý rytmus a pravidelnost.

Stín – Netrpělivost
Dar – Trpělivost
Siddhi – Bezčasovost

SVÁR

Konflikt, je vždy součástí důvěrné blízkosti. Konflikt, neshoda, či svár je pro tyto lidi situace a příležitost díky které může v daném vztahu dojít k pokroku a míru, ať už je jakýkoli.

Stín – Konflikt
Dar – Diplomacie
Siddhi – Mír

VOJSKO

Tito lidé vidí, jak se co bude do budoucna odehrávat a tak vedou ostatní směrem, který je životaschopný v budoucnosti. Jsou moderními vůdci. V první řadě ale musí umět vést sami sebe a až pak můžou vést kolektiv.

Stín – Rozdělení
Dar – Velení
Siddhi – Ctnost

SPOJENÍ

Tito lidé mají svůj jedinečný styl a tím přitahují pozornost. Dělají něco se zaměřením na skupinové cíle. Mají totiž schopnost upoutat pozornost na něco nového. Ať už na zprávu, pravdu, sdělení.

Stín – Průměrnost
Dar – Styl
Siddhi – Vytříbenost

PODROBENÍ MALÉHO

Tito lidé mají schopnost zaostřit svou životní sílu na to co dělají. Mají schopnost hluboké koncentrace. Jsou také velmi zaměření na detaily a mají velkou odhodlanost vydat se na cestu za svými sny.

Stín – Setrvačnost
Dar – Odhodlání
Siddhi – Nepřemožitelnost

VYSTUPOVÁNÍ

Tito lidé probouzí lásku k životu a sebelásku nejen v sobě, ale také v druhých lidech. Ukazují lidem, že si jdou za svým a dovolují si být při tom jiní, odlišní. Díky tomu jsou velkým vzorem pro ostatní.

Stín – Sebestřednost
Dar – Přirozenost
Siddhi – Bytí

PROSPERITA

Tito lidé mají umí dobře vyjádřit své zkušenosti, nápady = dát je do správného jazyka. Tato schopnost je tzv. "učitelská" a můžou sdílením svých myšlenek zharmonizovat a uvolnit mysl druhých.

Stín – Zatemnění
Dar – Idealismus
Siddhi – Světlo

ÚPADEK

Tito lidé jsou velmi vybíraví v tom, co budou komu říkat. Jejich projev dost záleží na jejich náladě. Jejich projev bývá velmi kreativní tzn. tvůrčí, dramatický, otevírající, poetický, hudební, spisovatelský.

Stín – Ješitnost
Dar – Rozlišování
Siddhi – Čistota

LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Tito lidé mají schopnost naslouchat druhým. Lidé se jim svěřují s tajemstvími i přesto, že je třeba vidí poprvé v životě. Mají také schopnost pojmout informace a použít je v budoucnu tak, aby byly hodnotné i pro ostatní.

Stín – Nesoulad
Dar – Rozpoznání
Siddhi – Vcítění

VELIKÉ ZDRŽENÍ

Tito lidé mají schopnost držet si svou sílu u těla a nevyplýtvat ji. Tuto sílu můžou nahromadit do takové míry, že když ji potřebují, můžou ji vypustit v nezměrném množství.

Stín – Kompromis
Dar – Zdatnost
Siddhi – Hojnost

SKROMNOST

Tento dar poukazuje na to, že tito lidé jsou extrémisti = v něčem se chovají extrémně. Dokáží přijmout i extrémní povahu a přirozenost druhých. Tito lidé milují lidi se vší jejich extrémností.

Stín – Jednotvárnost
Dar – Magnetismus
Siddhi – Rozkvět

NADŠENÍ

Tito lidé mají schopnosti a dovednosti až gigantických rozměrů, jako například - vybudovat civilizaci, vytvořit nějaké nové pracovní nástroje, techniky, metody, vynálezy atd. a opakovaně se v nich trénovat až do samotného mistrovství.

Stín – Lhostejnost
Dar – Všestrannost
Siddhi – Mistrovství

NÁSLEDOVÁNÍ

Tito lidé mají schopnost úžasné organizace vlastních myšlenek do velmi silných, logických názorů. Proto i velmi rádi argumentují a chtějí své názory ustanovit ve světě. Co je pravdou pro ně, ale nemusí být pravdou pro druhé.

Stín – Názor
Dar – Nadhled
Siddhi – Vševědoucnost

ZKAŽENOST

Tito lidé instinktivně vidí, kde jsou nefunkční vzorce - “Kouknou a vidí”. Následně to zkritizují, v pozitivním slova smyslu, a odhodlaně to chtějí napravit. Pokud by to bylo potřeba, nebojí se postavit čelem proti autoritám.

Stín – Posuzování
Dar – Integrita
Siddhi – Dokonalost

SBLÍŽENÍ

Tito lidé mají schopnost přiblížit se k druhým lidem způsobem, někdy až "flirtovním", aby dostali to, co potřebují. Jsou velmi citliví i na to co potřebují ostatní. Mají drive a sílu, která je vede k dobré organizaci komunit.

Stín – Spoluzávislost
Dar – Citlivost
Siddhi – Sebeobětování

POZOROVÁNÍ

Dar samotného, posvátného, přítomného okamžiku, nebo-li rozjímání. Tito lidé mají schopnost být teď a tady a teď a tady jednat. Naslouchají, chápou, něco si uvědomí a teď hned, na základě toho, jednají.

Stín – Povrchnost
Dar – Sebejistota
Siddhi – Přítomnost

SKOUSNUTÍ

Je o schopnosti použít svou sílu, překonat překážky a jít vpřed. Je tam také velké puzení mít kontrolu a zároveň dominovat. Tito lidé vnáší disciplínu tam, kde je ji potřeba. Je to nejvíce vlivná kmenová síla, která může být jak pozitivní tak negativní.

Stín – Kontrola
Dar – Autorita
Siddhi – Chrabrost

PŮVAB

U lidí s tímto darem je zcela zásadní jejich nálada. Pokud náladu mají, jsou společenští a otevírají se druhým. V tento okamžik okouzlí druhé svým půvabem a oni se tak na oplátku, a zcela s důvěrou, otevřou také.

Stín – Znevážení
Dar – Laskavost
Siddhi – Milost

ODPADÁNÍ

Tito lidé často říkají: “Já vím, takhle to je”, a také na tom trvá. Mají schopnost vysvětlit sebe sama což znamená, že umí vysvětlit to, co prožívají. Mají také schopnost přijmout individualitu ostatních lidí.

Stín – Složitost
Dar – Jednoduchost
Siddhi – Kvintesence

NÁVRATY

Tito lidé se neustále k něčemu vrací aby to pochopili, uchopili a rozumově odůvodnili. Mají schopnost toto své vědění přetransformovat/přetlumočit do určitého mentálního uvědomění.

Stín – Návykovost
Dar – Invence
Siddhi – Ticho

NEVINNOST

Toto je dar všeobjímající, vesmírné lásky, která není láskou něčeho konkrétní. Tito lidé dokáží prožívat tuto lásku a když jsou v souladu se sebou, dokáží milovat všechno a všechny - bez podmínek.

Stín – Stažení
Dar – Přijetí
Siddhi – Všezahrnující láska

PODROBENÍ VELKÉHO

Tito lidé jsou rozenými obchodníky. Mají schopnost získat lidi aby si něco koupili nebo něco přijali. Využívají různých příležitostí k tomu, aby zbohatli skrze obchod s druhými lidmi.

Stín – Pýcha
Dar – Obratnost
Siddhi – Neviditelnost

ČELISTI

Tito lidé mají velkou sílu pečovat a starat se o někoho nebo něco. Přináší různé role a způsoby péče. Zcela zásadní je zde ale kvalita než kvantita. V první řadě potřebují být opečováni a vyživeni oni sami.

Stín – Sobectví
Dar – Altruismus
Siddhi – Nezištnost

PODROBENÍ VELKÉHO

Tito lidé dokáží intuitivně rozpoznat a uvědomit si, kdy má smysl bojovat za - vlastní individualitu, nezávislost, svobodu atd. - a kdy to smysl nemá. Taktéž neustále hledají smysl života a aby jej našli, jsou ochotni i riskovat.

Stín – Bezcílnost
Dar – Totálnost
Siddhi – Nesmrtelnost

PROPADÁNÍ

Tento dar říká: “ANO” novým zkušenostem. Tito lidé mají ochotu udělat závazek, vydržet navzdory překážkám a dojít tak k odměnám. Můžou mít ale tendence zavázat se k mnoha věcem, které jim nepatří.

Stín – Polovičatost
Dar – Odevzdání
Siddhi – Oddanost

ZÁŘENÍ

Tito lidé mají schopnost rozpoznat které vize, představy a sny jsou ty správné a zdravé k tomu aby je realizovali, a kdy je to jen něco, co mají sdílet do světa. Potřebují zažívat nové zkušenosti které je vtáhnou do procesu touhy.

Stín – Touha
Dar – Lehkost
Siddhi – Vytržení

PŘITAŽLIVOST

Tito lidé mají schopnost, kdy skrze neshodu / tření / konflikt dosáhnou změny, přechodu, transformace. Mají velký potenciál vyjadřovat se vlivně tzn. že to, co říkají, má velký vliv na druhé lidi.

Stín – Arogance
Dar – Vůdcovství
Siddhi – Pokora

TRVÁNÍ

Tito lidé mají schopnost rozpoznat kdo je natolik ambiciózní aby mohl vystoupat nahoru, projít transformací a své ambice tak naplnit. Mají také schopnost instinktivně vyhledávat a vidět talent v lidech.

Stín – Selhání
Dar – Zachování
Siddhi – Posvátná úcta

ÚSTUP

Tito lidé mají větší potřebu být sami. Potřebují své zkušenosti strávit aby tak nabyli moudrosti a pochopili, o čem to vlastně bylo, co jim to přineslo a jak je to posílilo.

Stín – Zapomnění
Dar – Bdělost
Siddhi – Odhalení

SÍLA VELKÉHO

Tito lidé, jak už název vypovídá, mají ohromný silový potenciál. Mají obrovskou sílu ve vyjádření vlastní jedinečnosti. Velmi rádi dávají najevo svou odlišnost a inspirují tak druhé k tomu, aby si dovolili žít to, kým ve své podstatě jsou.

Stín – Vynucování
Dar – Síla
Siddhi – Vznešenost

POKROK

Tito lidé chtějí zažívat změny v tom co dělají. Není to ani tak o osobnostní změně jako o změně v životě. Dokáží procházet krizemi, protože si uvědomují, že skrze tyto zkušenosti přijde změna a s ní pokrok, růst, vývoj.

Stín – Hlad
Dar – Dobrodružství
Siddhi – Neohraničenost

SOUMRAK

Tito lidé jsou velmi vnímaví na to, kdy se začne emocionálně "smrákat". To znamená, kdy přichází životní zkušenost, která bude např. nekomfortní, nepříjemná apod. Ví, že k růstu je zapotřebí i těchto zkušeností.

Stín – Turbulence
Dar – Lidství
Siddhi – Soucit

RODINA

Tito lidé mají velmi dobrou schopnost, vytvářet v druhých lidech pocit “je mi hezky”, a to vyloženě skrze emoce. Ovšem od své komunity (rodina, přátelé, kolegové atd.) na oplátku potřebují vzájemnou podporu, loajálnost a provázanost.

Stín – Slabost
Dar – Rovnost
Siddhi – Láskyplnost

VZDÁLENÍ

Těmto lidem nedělá problém se vymezit vůči komukoli nebo čemukoli, co by je chtělo omezit. Jdou do boje za vlastní nezávislost, jedinečnost a individualitu. Bojují také za více osobní svobody nebo naopak bojují proti tomu, co svobodu omezuje.

Stín – Zápas
Dar – Vytrvalost
Siddhi – Čest

PŘEKÁŽKA

Tito lidé nedělají to, co se od nich očekává, čímž druhé provokují a zároveň vedou k tomu, aby danou situaci přehodnotili. Vytváří tedy překážku v nějakém procesu a chtějí, aby se všechny věci děly v tom správném duchu. Provokují jen svou přítomností.

Stín – Provokace
Dar – Dynamičnost
Siddhi – Osvobození

UVOLNĚNÍ

Tito lidé jsou nejvíce odevzdaní své komunitě/rodině. Mají silnou vůli zaopatřit ty druhé tím, co potřebují. Je velmi pro ně důležité dát si pozor na přepracovanost. To, co jim umožní odpočinout si od té neustálé práce pro svou komunitu, je samota.

Stín – Vyčerpanost
Dar – Rozhodnost
Siddhi – Boží vůle

UBÝVÁNÍ

Tento dar se nejvíce projeví ve chvílích, kdy nemáme dostatek zdrojů/prostředků k tomu, abychom naplnili nějakou vizi, která s námi rezonuje. To, že nemáme tento dostatek zdrojů, který potřebujeme, nás nutí začít snít a představovat si, co bychom chtěli zažít.

Stín – Fantazie
Dar – Předjímání
Siddhi – Emanace

PŘIDÁNÍ

Tito lidé mají sílu k dotažení věcí do konce. Mají schopnost vnímat a vidět, kdy je co zapotřebí dokončit (projekty, schůze, vztahy atd). Vědí kdy dost je dost.
Je to tedy o schopnosti růst díky tomu, že to, co dělají, dojde k nějakému dovršení.

Stín – Očekávání
Dar – Odpoutání
Siddhi – Oslava

ROZHODNOST

Stín – Hluchota
Dar – Vhled
Siddhi – Zjevení

SPOJENÍ

Stín – Narušování
Dar – Souhra
Siddhi – Synarchie

SHROMÁŽDĚNÍ

Stín – Dominance
Dar – Synergie
Siddhi – Sdílení

STOUPÁNÍ

Stín – Vážnost
Dar – Radost
Siddhi – Extáze

TÍSEŇ

Stín – Potlačení
Dar – Transmutace
Siddhi – Transfigurace

STUDNA

Stín – Nedostatečnost
Dar –
Vynalézavost
Siddhi – Moudrost

PŘEVRAT

Stín – Reakce
Dar – Revoluce
Siddhi – Znovuzrození

KOTEL

Stín – Korupce
Dar – Rovnováha
Siddhi – Harmonie

BOUŘE

Stín – Neklid
Dar –
Iniciativa
Siddhi – Probuzení

STÁNÍ

Stín – Stres
Dar – Zdrženlivost
Siddhi – Klid

PLYNUTÍ

Stín – Nezralost
Dar – Expanze
Siddhi – Nadbytek

PROVDÁNÍ

Stín – Nenasytnost
Dar –
Aspirace
Siddhi – Vzestup

HOJNOST

Stín – Mentalita oběti
Dar – Svoboda
Siddhi – Svoboda

PUTOVÁNÍ

Stín – Rozptýlení
Dar – Obohacení
Siddhi – Opojení

PRONIKÁNÍ

Stín – Znepokojení
Dar –
Intuice
Siddhi – Jasnost

RADOST

Stín – Nespokojenost
Dar – Vitalita
Siddhi – Blaženost

ODLOUČENÍ

Stín – Nepoctivost
Dar – Intimita
Siddhi – Transparentnost

OMEZENÍ

Stín – Omezení
Dar –
Realismus
Siddhi – Spravedlnost

VNITŘNÍ OPRAVDOVOST

Stín – Psychóza
Dar – Inspirace
Siddhi – Posvátnost

PŘEVAHA MALÉHO

Stín – Intelekt
Dar – Přesnost
Siddhi – Neposkvrněnost

UKONČENÍ

Stín – Pochybnost
Dar –
Zkoumání
Siddhi – Pravda

NEDOKONČENÍ

Stín – Zmatek
Dar – Představivost
Siddhi – Osvícení